Jавен повик за годишно собрание ПИ КРИСТАЛ 1923 АД -за 2022 год
Год.извештај ПИ КРИСТАЛ 1923 АД-Велес за 2022 год.
Предлог одлука за усвојување на ревизорски извештај за 2022 година

Предлог збирна одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни за деловната 2023 година

Полномошно за учество на собрание од физичко лице за 2022 год.

Полномошно за учество на собрание од правно лице-акционер за 2022 год.

ФИНАНС ИЗВЕШ.-2022g

Пријава за Акц.Собрание за 2022 год. од фирма за учество преку полномошник

Пријава за Акц.Собрание за 2022 год. од физичко лице за лично учество

Предлог одлука за усвојување на ревизорски извештај за 2022 година

Предлог одлука за усвојување на извештај за работата на ОД и на членовите на ОД за 2022 година

Предлог одлука за усвојување на год.извештај на Служба за вн.ревизија за 2022 година

Предлог одлука за усвојување на год.извештај и год.сметка за работењето на АД за 2022 год.

Предлог одлука за распределба на чистата добивка од 2022 год. на АД

Предлог одлука за продажба на градeжни-деловни нефунк.објекти за акц.собрание за 2022 год.

Предлог одлука за избор на ревизорска куќа за 2023 год.

Известување од полномошник до КХВ за повеќе полномошна за акц.собрание за 2022 г.

Известување до друштво од акционер -фирма (по чл.392-б) за учество на акц.собрание за 2022 г.

Известување до друштво од акционер -физичко лице (по чл.392-б)-за учество на акц.собрание за 2022 г.

Договор за деловна соработка за 2023 година со ДПТУ МАЛИНА Велес

Договор за деловна соработка за 2023 година со ДПТУ АГРО-ЕЛИ

Извештај со мислење од нез.ревизор за ПИ КРИСТАЛ 1923 ад Велес

Година 2022

Известување до друштво од акционер -физичко лице (по чл.392-б)-за учество на вонредно акц.собрание

Известување до друштво од акционер -фирма (по чл.392-б) за учество на вонредно акц.собрание

Известување од полномошник до КХВ за повеќе полномошна за вонредно акц.собрание

Информација за издадени акции и гласачки права за вонредно акц.собрание во 2022 г_

Полномошно за учество на собрание од правно лице-акционер за вон.ак.собрание

Полномошно за учество на собрание од физичко лице за вонредно акц.собрание

Пријава за вонредно Акц.Собрание од физичко лице за лично учество

Пријава за вонредно Акц.Собрание од фирма за учество преку полномошник

Јавен повик за акционерско собрание

Образложение на предлог одлука за измена на Статут

Писмено известување од РКЕ до ПИ Кристал

Предлог одлука за измена на Статут на ПИ Кристал

Иницијатива за измена на Статут

ПИ КРИСТАЛ 1923 АД – ВЕЛЕС – Финансиски извештаи

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за активностите на внатрешната ревизија во период од 01.01.21-31.12.21г.

Информација за издадени акции и гласачки права за акц.собрание за 2021 година во 2022 г.

Полномошно за учество на собрание од физичко лице за 2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ПИ КРИСТАЛ 1923 АД-Велес за 2021 год.

Предлог збирна одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни за деловната 2021 годинa

Предлог одлука за продажба на градeжни-деловни нефунк.објекти за акц.собрание за 2021 год.

Предлог одлука за распределба на чистата добивка од 2021 год.

Предлог одлука за усвојување на год.извештај и год.сметка за работењето на АД за 2021 год.

Предлог одлука за усвојување на год.извештај на Служба за вн.ревизија за 2021 година

Предлог одлука за усвојување на извештај за работата на ОД и на членовите на ОД за 2021 година

Предлог одлука за усвојување на ревизорски извештај за 2021 година

Пријава за Акц.Собрание за 2021 год. од физичко лице за лично учество

Пријава за Акц.Собрание за 2021 год. од фирма за учество преку полномошник

Извештај на независниот ревизор за 2021г.

Год.извештај ПИ КРИСТАЛ 1923 АД-Велес за 2021 год.

Известување до друштво од акционер -фирма (по чл.392-б) за учество на акц.собрание за 2021 г.

Известување од полномошник до КХВ за повеќе полномошна за акц.собрание за 2021 г.

ИЗВЕШТАЈ за работата на ОД за 2021 година

Полномошно за учество на собрание од правно лице-акционер за 2021 год.