Известување до друштво од акционер -физичко лице (по чл.392-б)-за учество на вонредно акц.собрание

Известување до друштво од акционер -фирма (по чл.392-б) за учество на вонредно акц.собрание

Известување од полномошник до КХВ за повеќе полномошна за вонредно акц.собрание

Информација за издадени акции и гласачки права за вонредно акц.собрание во 2022 г_

Полномошно за учество на собрание од правно лице-акционер за вон.ак.собрание

Полномошно за учество на собрание од физичко лице за вонредно акц.собрание

Пријава за вонредно Акц.Собрание од физичко лице за лично учество

Пријава за вонредно Акц.Собрание од фирма за учество преку полномошник

Јавен повик за акционерско собрание

Образложение на предлог одлука за измена на Статут

Писмено известување од РКЕ до ПИ Кристал

Предлог одлука за измена на Статут на ПИ Кристал

Иницијатива за измена на Статут

 

ПИ КРИСТАЛ 1923 АД – ВЕЛЕС – Финансиски извештаи

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ за активностите на внатрешната ревизија во период од 01.01.21-31.12.21г.

Информација за издадени акции и гласачки права за акц.собрание за 2021 година во 2022 г.

Полномошно за учество на собрание од физичко лице за 2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ПИ КРИСТАЛ 1923 АД-Велес за 2021 год.

Предлог збирна одлука за одобрување на зделки со заинтересирани страни за деловната 2021 годинa

Предлог одлука за продажба на градeжни-деловни нефунк.објекти за акц.собрание за 2021 год.

Предлог одлука за распределба на чистата добивка од 2021 год.

Предлог одлука за усвојување на год.извештај и год.сметка за работењето на АД за 2021 год.

Предлог одлука за усвојување на год.извештај на Служба за вн.ревизија за 2021 година

Предлог одлука за усвојување на извештај за работата на ОД и на членовите на ОД за 2021 година

Предлог одлука за усвојување на ревизорски извештај за 2021 година

Пријава за Акц.Собрание за 2021 год. од физичко лице за лично учество

Пријава за Акц.Собрание за 2021 год. од фирма за учество преку полномошник

Извештај на независниот ревизор за 2021г.

Год.извештај ПИ КРИСТАЛ 1923 АД-Велес за 2021 год.

Известување до друштво од акционер -фирма (по чл.392-б) за учество на акц.собрание за 2021 г.

Известување од полномошник до КХВ за повеќе полномошна за акц.собрание за 2021 г.

ИЗВЕШТАЈ за работата на ОД за 2021 година

Полномошно за учество на собрание од правно лице-акционер за 2021 год.